Project Euler 2解题报告

题目2:在斐波那契数列中,找出4百万以下的项中偶数项之和。
斐波那契数列中的每一项被定义为前两项之和。从1和2开始,斐波那契数列的前十项为:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
考虑斐波那契数列中数值不超过4百万的项,找出这些项中偶数项之和。
Project Euler Problem 2   代码:
a=[1,2,3,5,8,13,21,34,55,89]
while a[-1]+a[-2]<4000000:
a.append(a[-1]+a[-2])
sum([i for i in a if not i%2])